04 22 11 1997
contact@vhv.vn
Tính năng khác

Người dùng


Quản lý các thông tin tài khoản thành viên.

1. Thêm người dùng

Bước 1: Vào phần hệ thống / Người dùng / Danh sách người dùng / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin người dùng

Bước 3: Chọn tab phân quyền để phân quyền cho tài khoản

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa người dùng

Bước 1: Vào phần hệ thống / Người dùng / Danh sách người dùng

Bước 2: Click vào người dùng muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin tài khoản và phân quyền giống khi thêm mới.

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa người dùng

Bước 1: Vào phần hệ thống / Người dùng / Danh sách người dùng

Bước 2: Click vào vùng 1 người dùng muốn sửa / Biểu tượng xóa

Bước 3: Xác nhận xóa

Bài liên quan
Bình luận